Quản lý nội dung HTML

Quản lý nội dung HTML

Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao, Đà Nẵng

slideimage

Tin tức

Khung tìm kiếm
  Tìm kiếm nâng cao >>

Datetime

 

Breadcrumb

Hiển Thị Tin tức

Các viện nghiệp vụ
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 20/11/2022 Lượt xem: 28

I - VIỆN THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ VÀ KIỂM SÁT XÉT XỬ CÁC VỤ ÁN HÌNH SỰ

(GỌI TẮT VIỆN 1)

1. Viện Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử các vụ án hình sự có nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 3 Quy chế này trong lĩnh vực hình sự.

2. Viện Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử các vụ án hĩnh sự có 3 phòng gồm:
a) Phòng Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm án an ninh, ma túy, trật tự xã hội và án khác (gọi tắt là Phòng THQCT & KSXX phúc thẩm 1) có nhiệm vụ, quyên hạn sau đây:
- Thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử theo thủ tục phúc thẩm các vụ án an ninh, ma túy, trật tự xã hội và án khác;

- Nghiên cứu hồ sơ, bản án, quyết định sơ thẩm và tham mưu cho Viện trưởng ban hành kháng nghị phúc thẩm;

- Giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo hoặc kiến nghị phản ánh liên quan đến các vụ án an ninh, ma túy, trật tự xã hội và án khác ở giai đoạn phúc thẩm;
-    Ban hành thông báo rút kinh nghiệm công tác nghiệp vụ kiểm sát, kiến nghị khắc phục và phòng ngừa vi phạm thông qua công tác giải quyết án, xây dựng các báo cáo, đề tài, đề án, chuyên đề nghiệp vụ trong lĩnh vực phúc thẩm;

- Thực hiện các nhiệm vạ, quyền hạn khác do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao giao.

b) Phòng Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm án kinh tế, tham nhũng và chức vụ (gọi tắt là Phòng THQCT & KSXX phúc thẩm 2) có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

- Thực hành quyền công tố, kiểm sảt xét xử theo thủ tạc phúc thẩm các vụ án kinh tê, tham nhũng và chức vụ;

- Nghiên cứu hồ sơ, bản án, quyết định sơ thẩm và tham mưu cho Viện trưởng ban hành kháng nghị phúc thẩm;

- Giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo hoặc kiến nghị phản ánh liên quan đến các vụ án kinh tế, tham những và chức vụ ở giai đoạn phúc thẩm;
- Ban hành thông báo rút kinh nghiệm công tác nghiệp vụ kiểm sát, kiến nghị khắc phục và phòng ngừa vi phạm thông qua công tác giải quyết án, xây dựng các báo cáo, đề tài, đề án, chuyên đề nghiệp vụ trong lĩnh vực phúc thẩm;

- Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao giao.

c) Phòng Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm các vụ án hình sự (gọi tắt là Phòng THQCT & KSXX giám đéc thẩm, tái thẩm) có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

- Thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm các vụ án hình sự;

- Thực hiện việc rút hồ sơ vụ án từ các Tòa án cấp tỉnh, Tòa án cấp huyện; nghiên cứu hồ sơ, giải quyết đơn khiếu nại của đương sự hoặc đề nghị của cơ quan, tổ chức về việc xem xét lại vụ án theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm; đề xuất việc kháng nghị giám đốc thẩm, tái thầm;

- Trả lời thỉnh thị của Viện kiểm sát cấp tỉnh, trong khu vực theo sự phân công;    

- Ban hành thông báo rút kinh nghiệm, kiến nghị khắc phục và phòng ngừa vi phạm thông qua công tác giải quyết án; thực hiện tổng hợp, xây dựng các loại báo cáo của Viện 1, đề tài, đề án, chuyên đề nghiệp vụ trong lĩnh vực giám đốc thẩm, tái thẩm hình sự;
- Theo dõi, đôn đốc việc giải quyết các vụ án hỉnh sự, đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm thuộc thẩm quyền Viện 1; tham mưu việc phân công giải quyết án theo sự ủy quyên;

- Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao giao.


II - VIỆN KIỂM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC VỤ, VIỆC DÂN SỰ, VIỆC HÔN NHÂN VÀ GIA ĐỊNH

(GỌI TẮT LÀ VIỆN 2)

1-Viện kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đĩnh có nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 3 Quy chế- này trong lĩnh vực dân sự, hôn nhân và gia đình.
2-Viện kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình có 2 phòng gồm:
a) Phòng Kiểm sát giải quyết án phúc thầm, có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:
- Kiểm sát việc giải quyết theo ứiủ tục phúc thẩm các vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình;
- Nghiên cứu hồ sơ, bản án, quyết định sơ thẩm do Viện kiểm sát cấp dưới gửi lên để tham mưu cho Viện trưởng ban hành kháng nghị phúc thâm;
- Giải quyết đơn khiếu nại, kiến nghị phản ánh liên quan đến các vụ án ở giai đoạn phúc thẩm;
- Ban hành thông báo rút kinh nghiệm công tác nghiệp vụ kiểm sát, kiến nghị khắc phục và phòng ngừa vi phạm thông qua công tác giải quyết án, xây dựng các báo cáo, đề tài, đê án, chuyên đê nghiệp vụ ừong lĩnh vực phúc thâm;
- Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao giao.
b) Phòng Kiểm sát giải quyết án giám đốc thẩm, tái thẩm có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:
- Kiểm sát việc giải quyết theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm các vụ án dân sự, hôn nhân và gia đinh;

- Thực hiện việc rút hồ sơ vụ án từ các Tòa án cấp tỉnh, Tòa án cấp huyện; Nghiên cứu hồ sơ, giải quyết đơn khiếu nại của đương sự hoặc đề nghị của cơquan, tổ chức về việc xem xét lại vụ án theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm; đề xuât việc kháng nghị giám đôc thâm, tái thâm;

- Trả lời thỉnh thị của Viện kiểm sát cấp tính ừong khu vực theo sự phân công;

Ban hành thông báo rứt kinh nghiệm, kiến nghị khắc phục và phòng ngừa vi phạm thông qua công tác giải quyết án; thực hiện tổng họp, xây dụng các loại báo cáo của Viện 2, đề tài, đề án, chuyên đề nghiệp vụ ừong lĩnh vực giám đốc thẩm, tái thẩm hình sự;

- Theo dõi, đôn đốc việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình, đơn đê nghị giám đôc thâm, tái thâm thuộc thâm quyên Viện 2; tham mưu việc phân công giải quyết án theo sự ủy quyền;

- Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao giao.

 

III - VIỆN KIỂM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC VỤ ÁN  HC, VỤ, VIỆC KDTM, LĐ

(GỌI TẮT LÀ VIỆN 3)

1-Viện kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, kinh doanh thương mại, lao động có nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 3 Quy chế này ừong lĩnh vực hành chính, kinh doanh thương mại, lao động.

2 Viện kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, kinh doanh thương mại, lao động có 2 phòng, gồm:

a) Phòng Kiểm sát giải quyết án phúc thẩm có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

- Kiểm sát việc giải quyết theo ứxủ tục phúc thẩm các vụ án hành chinh, kinh doanh thương mại và lao động;

- Nghiên cứu hồ sơ, bản án, quyết định sơ thẩm để tham mưu cho Viện trưởng ban hành kháng nghị phúc thẩm;

- Giải quyết đơn khiếu nại, kiến nghị phản ánh liên quan đến các vụ án ở giai đoạn phúc thẩm;

- Ban hành thông báo rút kinh nghiệm công tác nghiệp vụ kiểm sát, kiến nghị khắc phục và phòng ngừa vi phạm thông qua công tác giải quyết án, xây dựng các báo cáo, đề tài, đề án, chuyên đề nghiệp vụ trong lĩnh vực phúc thẩm;

- Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao giao.

b) Phòng Kiểm sát giải quyết án giám đốc thẩm, tái thẩm có nhiệm vụ:

- Kiểm sát việc giải quyết theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm các vụ án hành chính, vạ, việc kinh doanh thương mại và lao động;

- Thực hiện việc rút hồ sơ vụ án từ các Tòa án cấp tỉnh, Tòa án cấp huyện; Nghiên cứu hồ sơ, giải quyết đơn khiếu nại của đương sự hoặc đề nghị của cơ quan, tổ chức về việc xem xét lại vụ án theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm; đề xuất việc kháng nghị giám đốc thầm, tái thẩm;

- Trả lời thỉnh thị của Viện kiểm sát cấp tinh trong khu vực theo sự phân công;

- Ban hành thông báo rút kinh nghiệm, kiến nghị khắc phục và phòng ngừa vi phạm thông qua công tác giải quyết án; thực hiện tổng hợp, xây dựng các loại báo cáo của Viện 3, đề tài, đề án, chuyên đề nghiệp vụ trong lĩnh vực giám đốc thẩm, tái thẩm hình sự;

- Theo dõi, đôn đốc việc giải quyết các vụ việc hành chính, kinh doanh thương mại và lao động, đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm thuộc thẩm quyền Viện 3; tham mưu việc phân công giải quyết án theo sự ủy quyền;

- Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao giao.


Chuyên mục, tin tức liên quan:

Tin tức

Quản lý nội dung HTML

Quản lý nội dung HTML

Viện kiểm sát cấp cao, lịch tiếp dân

Viện kiểm sát cấp cao

Viện kiểm sát cấp cao

Viện kiểm sát cấp cao

Viện kiểm sát cấp cao

Viện kiểm sát cấp cao

Viện kiểm sát cấp cao

THƯ VIỆN ẢNH

Thư viện video

Quản lý Video

Danh sách kiểu

Quản lý nội dung HTML

Kiểm sát

Bảo vệ pháp luật

csdl quốc gia

Quản lý nội dung HTML

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG

Trưởng Ban biên tập: Ông Phan Văn Tâm - Chức vụ: Phó Viện trưởng 

Trụ sở: số 04 Lý Tự Trọng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0236.3.818.113 - Fax: 0236.3.889.891

Đăng nhập